jingcai Xinjiang台标

jingcai XinjiangLiveHD

XJTV-JC

  • XinjiangTelevisioneyecolor

  • XinjiangTelevision
  • XJTVEye color channel

    Xinjiang

    Mandarin

  • 2013

    http://www.xjtvs.com.cn/

5ITV.ORG