Shenzhen Satellite TV台标

Shenzhen Satellite TVLiveSD

SZTV-1

  • ShenzhenSatelliteTVChannel

  • ShenzhenTV
  • SZTVSatellite ChannelsNews Channel

    Shenzhen

    Mandarin

  • 2004

    http://sztv.cutv.com/

5ITV.ORG